tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

STATUT  MADE IN BROCHÓW”

(tekst jednolity ze zmianami z dn. 25.05.2020 r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Made in Brochów” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Skrok, Justynę Osadnik, Katarzynę Słysz-Michońską i Magdalenę Dworaczek, które są jej Fundatorami, na podstawie aktu notarialnego repertorium A numer 4852/2015, w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej nr 51 B dnia 8 kwietnia 2015 r.

3. Nazwa fundacji brzmi „Made in Brochów”.

4. Fundacja może używać skróconej nazwy MiB.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja prowadzi działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem fundacji jest prowadzenie działań zwiększających możliwości rozwoju społeczeństwa, poprzez polepszenie dostępu do edukacji, kultury jak również wspieranie aktywności twórczej oraz upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) organizację różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, oświatowym, sportowym i rozrywkowym;
2) organizację warsztatów i różnego rodzaju zajęć cyklicznych lub jednorazowych o charakterze kulturalnym, artystycznym, dydaktycznym, profilaktycznym, terapeutycznym, sportowym i rozrywkowym;
3) przeprowadzanie akcji oświatowych i informacyjnych, propagatorskich, promocyjnych, obejmujących swą tematyką cele Fundacji;
4) produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych;
5) działania związane z rozwojem ogólnej świadomości społeczeństwa, w szczególności organizowanie akcji społecznych mających na celu upowszechnianie szerokiego dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego, wiedzy i wartości ogólnoludzkich;
6) promowanie najnowszych technik informatycznych, dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej;
7) działania inicjujące i utrwalające integrację społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań pogłębiających lokalny wymiar tożsamości mieszkańców i Brochowa;
8) działania inicjujące i utrwalające integrację międzynarodową, promowanie dialogu kultur i narodów, przeciwdziałanie wyrazom nietolerancji, w szczególności poprzez organizowanie: projektów międzynarodowych, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, happeningów oraz akcji społecznych o wąskim i szerokim zasięgu;
9) podejmowanie wszelkich działań związanych z dbałością o materialne i niematerialne dobra kultury;
10) działania zmierzające do dbałości o dobra natury oraz promowanie i upowszechnianie działań proekologicznych;
11) prowadzenie różnego rodzaju kampanii społecznych, oraz stron, blogów i portali internetowych;
12) tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych;
13) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
14) utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą;
15) mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji w krajach bardziej rozwiniętych i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
16) sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji;
17) tworzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy i specjalistów w różnych dziedzinach;
18) tworzenie oraz prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych;
19) animacja środowisk lokalnych w zakresie kultury, sztuki, edukacji, sportu;
20) propagowanie idei działalności społecznej oraz wolontariatu;
21) promocja twórczego, kreatywnego sposobu spędzania czasu różnych grup społecznych;
22) promocja działań kreujących przestrzeń lokalną zarówno w wymiarze estetycznym jak w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i polepszenia komfortu życia;
23) podejmowanie działań zmierzających do wspierania dzieci i młodzieży w zakresie edukacji oraz pedagogiczno-psychologicznej;
24) zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz promowanie i upowszechnianie różnych form współpracy międzypokoleniowej;
25) promocja integracji europejskiej z jednoczesnym upowszechnianiem tradycji i kultury polskiej w kraju i za granicą;
26) tworzenie, testowanie i promowanie nowych modeli działania w obszarze kultury, edukacji i in.
27) inne działania, sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego Fundacja określi w odrębnej uchwale.

3. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.

4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji obejmuje fundusz założycielski w postaci laptopa marki Lenovo model Z580 o wartości 1500 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Fundacji,
f) odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Rady Fundacji albo Zarządu Fundacji.

§ 11

1. Rada Fundacji składa się z od 2 do 4 członków.

2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

4. Poza przypadkiem odwołania przez Radę Fundacji, członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) śmierci członka Rady Fundacji.

5. Kadencja w Radzie Fundacji trwa 1 rok. W przypadku niepodjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianie jej składu osobowego, kadencja członków Rady Fundacji przedłuża się o kolejny rok.

6. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jeden z jej członków z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zawiadamiając pozostałych co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jej członków, chyba że Statut stanowi inaczej. Każdy członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczącego.

5. Uchwały Rady Fundacji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
 2.  nadzór nad działalnością Fundacji,
 3. ocena pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 6. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 7. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu lub celów Fundacji,
 8. podjęcie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 9. zwoływanie posiedzeń Zarządu w przypadkach przewidzianych statutem,
 10. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Fundację o wartości powyżej
  200 000 złotych,
 11. podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 15

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

2. Zarząd składa się z 2 do 6 członków powoływanych na roczną kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

4. Poza przypadkiem odwołania przez Radę Fundacji, członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a pod jego nieobecność – Wiceprezes Zarządu, zawiadamiając pozostałych członków co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. W razie niezwołania posiedzenia Zarządu w terminie określonym w ust. 1, a także w przypadkach niecierpiących zwłoki, posiedzenie Zarządu może zwołać także Rada Fundacji.

5. Decyzje Zarządu o znaczeniu strategicznym są podejmowane w formie uchwał.

6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a pod jego nieobecność – Wiceprezesa.

§ 17

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone w niniejszym Statucie do decyzji Rady Fundacji.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji,
d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) zwracanie się do Rady Fundacji z wnioskiem o zmianę statutu,
h) zwracanie się do Rady Fundacji z wnioskami w sprawie połączenia z inną fundacją lub o likwidację Fundacji.

3. Zarząd zobowiązany jest przedstawiać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji, nie później niż do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

§ 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, o ile kwota wynikająca z zawieranej umowy nie przekracza 50 000 zł, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W przypadku zawierania przez Fundację umów na kwoty wyższe niż 50 000 zł, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie.

3. Zarząd Fundacji musi uzyskać zgodę Rady Fundacji na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 200 000 złotych.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 19

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje, na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć jej celów określonych w akcie założycielskim.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję, na wniosek Zarządu Fundacji, podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

4. Do prowadzenia swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.

5. Działalność Fundacji ochotniczo i bez wynagrodzenia mogą wspierać wolontariusze. Fundacja może też korzystać z pomocy innych osób fizycznych i osób prawnych.

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, a także w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje, na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością np. trzech piątych głosów, wyznaczając jednocześnie jednego lub więcej likwidatorów. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zarządu.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez Radę Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.