DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje ogólne

Fundacja „Made in Brochów” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.madeinbrochow.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9 grudnia 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak wersji stricte tekstowej strony (jest graficzna)
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki z wydarzeń archiwalnych posiadają opisy alternatywne
 • filmy wideo nie posiadają napisów

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Magdalena Młodzianowska-Chilmon.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 380 078 lub mailową: fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowe lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który fragment strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

ZROZUMIAŁOŚĆ I CZYTELNOŚĆ TREŚCI

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, listy wypunktowane. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 • Dodano odpowiednie atrybuty ARIA do elementów i modułów tworzących stronę. ARIA –Accessible Rich Internet Applications jest zbiorem atrybutów, które umożliwiają rozwój aplikacji webowych w taki sposób, iż są one przyjaźniejsze ludziom z niepełnosprawnościami.  Dla przykładu, ARIA umożliwia bezproblemową nawigację po stronie, pomoce przy typowaniu, przyjazne użytkownikowi aktualizacje treści. ARIA jest zaimplementowana w najbardziej popularnych przeglądarkach i czytnikach ekranowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą̨ swobodnie poruszać się̨ po serwisie za pomocą tabulatora (klawisz TAB). Każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja jest logiczna.
 • Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej na poziomie 4,5:1.
 • Istnieje możliwość powiększania tekstu dla osób niedowidzących spełniona za pomocą̨ domyślnych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Czcionka użyta na stronie ma maksymalnie czytelny krój, bezszeryfowy, nie zawierającą ozdobników i innych elementów utrudniających odróżnienie poszczególnych liter i znaków interpunkcyjnych.
 • Treści na stronie są odpowiednio posegregowane za pomocą nagłówków co ułatwia poruszanie się na stronie
 • Linki otwierają̨ się̨ w tym samym oknie. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w osobnej zakładce, ale zawierają informującą o tym etykietę.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy oraz odpowiednie etykiety, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.
 • Na stronie dostępne jest narzędzie analizujące dodawane treści, by nowe wpisy spełniały wszystkie wymienione normy.
 • Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego, telefonicznie lub osobiście.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Lokalizacja

Fundacja „Made in Brochów” prowadzi działalność na rzecz w lokalu przy ul. Koreańskiej 1a (wejście/wjazd od strony ul. Chińskiej, na tyłach przystanku autobusowego). Lokal znajduje się na tzw. wysokim parterze, prowadzi do niego 10 schodów. Przy schodach znajduje się rampa ułatwiająca wjazd wózkiem na teren budynku.

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym piętrze, w  lokalu brak jest progów utrudniających poruszanie się, dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wyżej wymienione pomieszczenia nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Ośrodek podejmuje działania związane ze zwiększeniem dostępności na wyższym poziomie.

Dojazd

Przy budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy linii 114, 125, 325 i 133. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej:
www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Przed samym budynkiem znajduje się parking. Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Chińskiej, między zrewitalizowaną poniemiecką kamienicą a przystankiem autobusowym.

Przy wcześniejszym zgłoszeniu pracownik lub wolontariusz Fundacji doprowadzi i odprowadzi osobę na jej miejsce parkingowe lub na przystanek komunikacji miejskiej

Informacje końcowe

Zapewnienie dostępności serwisów to proces. Staramy się̨ zapewnić dostępność naszego serwisu na bieżąco, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc usprawnić́ serwis, prosimy o kontakt pod adres e mail: fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl.

 

Skip to content