RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Fundacja „Made in Brochów” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leonarda da Vinci 22/10, 52-112 Wrocław, jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje Pana/Panią, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania
Pana/Pani danych osobowych jest:
Fundacja „Made in Brochów” z siedzibą we Wrocławiu
52-112 Wrocław ul. Leonarda da Vinci 22/10

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:

 1. Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: madeinbrochow@gmail.com
 2. Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji tj.: 52-112 Wrocław, ul. Leonarda da Vinci 22/10
 3. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 501 326 842 / 512 216 524
 4. Kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Fundacji pod adresem: madeinbrochow.wroclaw.pl/kontakt/

PODMIOTY, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Fundacja „Made in Brochów” przetwarza m. in. dane osobowe:

 1. Członków Fundacji;
 2. Wolontariuszy;
 3. Opiekunów prawnych wolontariuszy małoletnich;
 4. Darczyńców Fundacji;
 5. Dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników
  dostawców usług;
 6. Odbiorców organizowanych przez Fundację działań m.in.: warsztatów, spotkań, wydarzeń;
 7. Osób współpracujących z Fundacją w sposób stały, bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez
  Fundację;
 8. Partnerów Fundacji;
 9. Pracowników i współpracowników Fundacji.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. Zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w tym w szczególności
umowy wolontariackiej i umowy w zakresie organizacji wolontariatu.
2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. C RODO wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego.
3. Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, za które administrator uznaje w szczególności:
1. dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (np. w zakresie naruszeń dóbr
osobistych Fundacji w szczególności jej dobrego imienia i wizerunku, czy też rzekomego
łamania przez Fundację lub jej podopiecznych obowiązujących reguł prawnych);
2. zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (w szczególności
bezpieczeństwa systemu umożliwiającego uczestnictwo w obsługiwanych wydarzeniach
wolontariackich);
3. cele archiwalne i statystyczne.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości (imię, nazwisko, numer PESEL, wiek);
2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania);
3. Dane identyfikacji podatkowej;
4. Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zainteresowań – jeśli jest to
konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
5. Wizerunek;
6. Ponadto Fundacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można
zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w
celach określonych niniejszą informacją.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
1. Podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji usług wolontariackich.
2. Zakłady Ubezpieczeń zapewniające ubezpieczenia w ramach obsługiwanych wydarzeń
wolontariackich (w szczególności w zakresie ubezpieczenia NNW dla wolontariuszy)
3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i
organy państwowe)
4. Podmioty świadczące usługi:
1. Informatyczne oraz nowych technologii
2. Księgowo-finansowe
3. Audytorskie i kontrolne
4. Niszczenia dokumentów
5. Pocztowe i kurierskie
Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiada Pan/Pani prawo do:
1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
2. Usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
3. Ograniczenia przetwarzania;
4. Przenoszenia danych;
5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją.
W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator
danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:
1. Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;
2. Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich
przetwarzania;
3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
4. Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;
5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawie
Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.
W zakresie prawa sprzeciwu ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F
RODO.
Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu
przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/Pan
sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Celem wykonania umowy/umów – do momentu ich wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia;
2. Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich wyegzekwowania,
lub przedawnienia roszczeń.
3. Celem ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – do momentu spełnienia lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec
Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania
moich danych osobowych przez Fundację „Made in Brochów”.

Skip to content