tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

MAMY CEL

 

 

Celem fundacji jest prowadzenie działań zwiększających możliwości rozwoju społeczeństwa, poprzez polepszenie dostępu do edukacji, kultury jak również wspieranie aktywności twórczej oraz upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizację różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, oświatowym, sportowym i rozrywkowym;
 2. organizację warsztatów i różnego rodzaju zajęć cyklicznych lub jednorazowych o charakterze kulturalnym, artystycznym, dydaktycznym, profilaktycznym, terapeutycznym, sportowym i rozrywkowym;
 3. przeprowadzanie akcji oświatowych i informacyjnych, propagatorskich, promocyjnych, obejmujących swą tematyką cele Fundacji;
 4. produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych;
 5. działania związane z rozwojem ogólnej świadomości społeczeństwa, w szczególności organizowanie akcji społecznych mających na celu upowszechnianie szerokiego dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego, wiedzy i wartości ogólnoludzkich;
 6. promowanie najnowszych technik informatycznych, dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej;
 7. działania inicjujące i utrwalające integrację społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań pogłębiających lokalny wymiar tożsamości mieszkańców i Brochowa;
 8. działania inicjujące i utrwalające integrację międzynarodową, promowanie dialogu kultur i narodów, przeciwdziałanie wyrazom nietolerancji, w szczególności poprzez organizowanie: projektów międzynarodowych, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, happeningów oraz akcji społecznych o wąskim i szerokim zasięgu;
 9. podejmowanie wszelkich działań związanych z dbałością o materialne i niematerialne dobra kultury;
 10. działania zmierzające do dbałości o dobra natury oraz promowanie i upowszechnianie działań proekologicznych;
 11. prowadzenie różnego rodzaju kampanii społecznych, oraz stron, blogów i portali internetowych;
 12. tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych;
 13. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
 14. utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą;
 15. mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji w krajach bardziej rozwiniętych i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 16. sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji;
 17. tworzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy i specjalistów w różnych dziedzinach;
 18. tworzenie oraz prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych;
 19. animacja środowisk lokalnych w zakresie kultury, sztuki, edukacji, sportu;
 20. propagowanie idei działalności społecznej oraz wolontariatu;
 21. promocja twórczego, kreatywnego sposobu spędzania czasu różnych grup społecznych;
 22. promocja działań kreujących przestrzeń lokalną zarówno w wymiarze estetycznym jak w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i polepszenia komfortu życia;
 23. podejmowanie działań zmierzających do wspierania dzieci i młodzieży w zakresie edukacji oraz pedagogiczno-psychologicznej;
 24. zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz promowanie i upowszechnianie różnych form współpracy międzypokoleniowej;
 25. promocja integracji europejskiej z jednoczesnym upowszechnianiem tradycji i kultury polskiej w kraju i za granicą;
 26. tworzenie, testowanie i promowanie nowych modeli działania w obszarze kultury, edukacji i in.
 27. inne działania, sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.