tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

MAMY CEL

 

Misją Fundacji jest działanie na rzecz sąsiedzkiej wspólnoty mieszkańców Brochowa.

 
Cele Fundacji:
– integracja Brochowian;
– zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej Brochowian;
– zwiększanie dostępu mieszkańców osiedla  do oferty edukacyjnej i  kulturalnej.

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizację różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym, oświatowym, sportowym i rozrywkowym;
 2. organizację warsztatów i różnego rodzaju zajęć cyklicznych lub jednorazowych o charakterze kulturalnym, artystycznym, dydaktycznym, profilaktycznym, terapeutycznym, sportowym i rozrywkowym;
 3. przeprowadzanie akcji oświatowych i informacyjnych, propagatorskich, promocyjnych, obejmujących swą tematyką cele Fundacji;
 4. produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznych i innych utworów audiowizualnych;
 5. działania związane z rozwojem ogólnej świadomości społeczeństwa, w szczególności organizowanie akcji społecznych mających na celu upowszechnianie szerokiego dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego, wiedzy i wartości ogólnoludzkich;
 6. promowanie najnowszych technik informatycznych, dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej;
 7. działania inicjujące i utrwalające integrację społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań pogłębiających lokalny wymiar tożsamości mieszkańców i Brochowa;
 8. działania inicjujące i utrwalające integrację międzynarodową, promowanie dialogu kultur i narodów, przeciwdziałanie wyrazom nietolerancji, w szczególności poprzez organizowanie: projektów międzynarodowych, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, happeningów oraz akcji społecznych o wąskim i szerokim zasięgu;
 9. podejmowanie wszelkich działań związanych z dbałością o materialne i niematerialne dobra kultury;
 10. działania zmierzające do dbałości o dobra natury oraz promowanie i upowszechnianie działań proekologicznych;
 11. prowadzenie różnego rodzaju kampanii społecznych, oraz stron, blogów i portali internetowych;
 12. tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych;
 13. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
 14. utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą;
 15. mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach udziału w demokracji w krajach bardziej rozwiniętych i podejmowanie działań służących ich wdrażaniu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 16. sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji;
 17. tworzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy i specjalistów w różnych dziedzinach;
 18. tworzenie oraz prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych;
 19. animacja środowisk lokalnych w zakresie kultury, sztuki, edukacji, sportu;
 20. propagowanie idei działalności społecznej oraz wolontariatu;
 21. promocja twórczego, kreatywnego sposobu spędzania czasu różnych grup społecznych;
 22. promocja działań kreujących przestrzeń lokalną zarówno w wymiarze estetycznym jak w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i polepszenia komfortu życia;
 23. podejmowanie działań zmierzających do wspierania dzieci i młodzieży w zakresie edukacji oraz pedagogiczno-psychologicznej;
 24. zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz promowanie i upowszechnianie różnych form współpracy międzypokoleniowej;
 25. promocja integracji europejskiej z jednoczesnym upowszechnianiem tradycji i kultury polskiej w kraju i za granicą;
 26. tworzenie, testowanie i promowanie nowych modeli działania w obszarze kultury, edukacji i in.
 27. inne działania, sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.